ทีมแพทย์

พญ. จุฑามาศ ธนาพรสังสุทธิ์

แพทย์ผู้ก่อตั้ง Juthamas Clinic ประสบการณ์มากกว่า 30 ปี

 เลขที่ใบอนุญาต: 14349

ประวัติการศึกษา

Medical Doctor, University of Cebu School of Medicine

Bachelor of Science (Pharmacy), Chiang Mai University

 

ประกาศนียบัตร

Cosmetic Dermatology conference at Chulalongkorn Medical center 1986

Advance in Correction of Acne and Acne scar, & Aesthetic Dermatology 1988

Aesthetic Dermatology in A New Millennium, Ramathibodi Hospital 1989

Hair restoration, Ramathibodi Hospital, 1990

Update in Dermatology, Siriraj Hospital, 1990

Training in Miracu Thread lifting Miracu, 2000

Training in Restylane Filler, 2010

Training Botox Allergan, 2011

Training in ConBio Cynosure, 2012

Dermatology, School of Antiaging and regenerative medicine, 2012

International congress in Aesthetic Dermatology (ICAD), 2013

นพ. ชยุตม์ ธนาพรสังสุทธิ์

ศัลยกรรมเสริมจมูกแบบปรับโครงสร้าง (Nose reconstructive surgery)
ศัลยกรรมเสริมจมูกเซมิโอเพ่น (Semi open technique)
ศัลยกรรมเสริมคาง (Chin augmentation)
การเติมไขมันหน้าเด็ก (Facial fat transfer)

เลขที่ใบอนุญาต 43665

ประวัติการศึกษา

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร สาขา โสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Certified board of otolaryngology)

วุฒิบัตร สาขา ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยลัยมหิดล
(Certified board of facial plastic and reconstructive surgery)

ประวิติการทำงาน

อาจารย์หน่วยศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า รพ. ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

อาจารย์แพทย์ ภาควิชา โสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Shopping Cart